Понеделник - Петък от 8:00 до 18:00 Събота: от 8:00 до 12:00

Правила и условия за ползване

Този уеб сайт www.rezachki.com е собственост на Агроком ЕООД. Моля прочетете внимателно тези условия и правила, преди да използвате уеб сайта.

1. Забранено е копирането, предаването, размножаване, разпространението, съхраняването, показване, репродукция, публикуване на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Агроком ЕООД. Позволява се цитирането на отделни изречения, като задължително се посочва източник с линк без nofollow атрибут.

2. Агроком ЕООД си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Агроком ЕООД не носи отговорност за грешки и пропуски, закъснения в обновяването на данните, както и не гарантира непрекъсваем достъп до страниците на сайта.

3. Агроком ЕООД не поема отговорност при неспазени срокове за доставка по вина на куриерската фирма, както и поради непреодолима сила (лошо време - снеговалежи, дъжд, бури, вятър...).

4. Агроком ЕООД си запазва правата да променя цени и промоционални оферти, без да носи каквато и да е отговорност за това!

5. Агроком ЕООД не носи отговорност за нанесени каквито и да е щети вследствие на направена покупка от лица въз основа на заключения от прочетени статии в сайта (www.rezachki.com). Ние не целим налагане на мнение, а предлагаме съвети, с които да помогнем на читателя на този сайт и не задължаваме никой да се доверява дословно на прочетеното в него (сайта), както и не твърдим, че нашето мнение е най-обективното.

6. Агроком ЕООД си запазва правото да редактира и променя настоящите условия и правила по всяко време. Ваше задължение като потребители е да ги посещавате периодично с цел запознаване с актуализираните условия и правила. За всички неуредени в тези условия и правила въпроси се прилагат съответните разпоредби от действащото законодателство в Република България.

7. Фирма Агроком ЕООД не носи отговорност при възникването на материални или нематериални щети, както и при злополука, възникнали при работа с машини или други продукти, закупени от сайта http://rezachki.com. Използването на каквато и да е техника изисква известна квалификация за работа, моля четете инструкциите

за употреба. Използването на машини или техника без необходимата Ви квалификация е на Ваша отговорност!

8. Отказ и връщане на стоката:

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

1. сключване на договора - при договор за услуги;

2.  приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца.

За да се възползвате от опцията за връщане на продукт трябва да попълните формуляр за упражняване право на отказ при online покупки.

В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя по дадена от Вас банкова сметка.

Всички стоки, които изпращаме са с опция преглед. Моля, проверявайте дали окомплектовката на стоката отговаря на описанието, както и за наличието на механични повреди още при получаване на пратката от куриера. Липса или механична повреда, установени след като е взета пратката от куриера, няма как да бъде доказана и не се зачита.

Връщането става в случай, че стоките не са използвани, не е увредена целостта на опаковката им (освен първоначално отваряне за преглед), не са замърсени и имат запазен търговски вид (няма изцапано, всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката), в който е получена, като разходите за връщане са за сметка на потребителя. Няма да бъдат приемани продукти, които са били поправяни от неупълномощено лице. Няма да се приемат продукти, които не са придружени от всички аксесоари, с които са Ви били доставени. Трябва да върнете продукта, придружен от гаранционна карта, касов бон, фактура (око е издавана такава) и всички документи, с които е доставен продукта. При нарушен търговски вид,  ще бъде приложен отбив от цената или ще бъде отказано развалянето на договора от разстояние. Връщането ще бъде отказано и в случаите, когато стоката е използвана или при изпробвани стоки с двигател с вътрешно горене.

Гаранцията на стоките изискващи такава е 24 месеца за физически лица и 12 месеца за юридически лица.

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора съгласно чл. 52.

(2) Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(3) Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

(4) При договор за продажба, когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя по ал. 1, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

(2) Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките по ал. 1 с изключение на случаите, когато търговецът се е съгласил да ги заплати, или ако търговецът не го е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между

извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако

неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от

предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на

ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките съгласно чл. 55, ал.1 и ал. 2 от Закона за защита на потребителите.

Посещавайки страниците на www.rezachki.com, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт!


Лични данни и поверителност

На 25.05.2018 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

В тази връзка бихме искали да Ви уведомим, че Вашите лични данни се съхраняват и използват съобразено с Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и Законта за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му.

Лични данни, които обработваме

За да може да се обработи и изпрати дадена заявка, потребителя предоставя следните данни:

- имена
- email адрес
- адрес за доставка
- телефон

Как се използват подадените лични данни?

- Email адреса е необходим за да известим клиента, след като изпратим пратката. Не изпращаме информация за продукти или рекламни кампанни на посоченият при поръчката имейл адрес, както и не го предоставяме на трети лица за същите цели. 

- Имената, адреса за доставка и телефона са необходими за да се обработи поръчката и да се изпрати пратката до адреса на клиента. В процеса на обработка на поръчката е вероятно наш служител да Ви се обади за доуточнение на детайлите по заявката. Поради това, че доставката става с куриерска фирма, съгласието за предоставяне на тези данни на куриерската фирма е неотменна част от отношенията с rezachki.com и няма възможност за отказ от тази точка, освен в сличаите, в които избирате вариант за вземане на стоката от наш магазин.

При направена заявка през потребителската кошница, ситемата на сайта rezachki.com автоматично запазва вашият IP адрес, вида и версията на браузъра и операционната система с цел предотвратяване на измами.

Сайта rezachki.com не изисква задължителна регистрация на потребителски профил при поръчка.

Свързани външни сайтове използващи вашите данни

Уебсайтът rezachki.com използва Google Analytics за анализиране на трафика и потребителите. Събраната информация се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Може да активирате IP анонимизация, което означава, че само част от IP адреса ви ще се запази на този сървър. Вие можете също така да предотвратите предаването на създадените с бисквитките, свързани с Вашето ползване на сайта данни (в т. ч. Вашия IP-адрес) на Google, както и обработката на тези данни от Google, като свалите и инсталирате съответната приставка за Вашия браузър. Ако не желаете тази информация да се използва от Google, можете да забраните използването на бисквитките.

Продължителност за съхранението на данни

Вашите лични данни се съхраняват само толкова, колкото е необходимо за изпълнение на заявката, след което се заличават. Възможно е да се наложи по-продължително съхранение единствено поради законови или правни наредби, изискващи това.

Право на информация и отказ

Вие може да изискате безплатно информация относно личните данни, които са били запазени от “АГРОКОМ” EООД, както и може по всяко време да оттеглите съгласието си за използването им в бъдеще. Имате право по всяко време да откажете вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани, както и да поискате да бъдат заличени или коригирани. За целта изпратете имейл на agrokomsilistra@gmail.com.